ludzie

IMC Krems

Christian Maurer

Christian Maurer jest profesorem e-Turystyki i e-Marketingu na wydziale Turystyki i Organizacji Wypoczynku na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Krems w Austrii. Prowadzi badania naukowe oraz jest autorem publikacji, książek i artykułów na tematy związane z e-turystyką, a rezultaty swoich badań często prezentuje na międzynarodowych konferencjach naukowych. Zaangażowany jest w realizacje kilku międzynarodowych projektów badawczych, zarówno w roli koordynatora, jak i konsultanta. Jest członkiem Międzynarodowej Federacji ds. zastosowań Technologii Informatycznych w Podróżach i Turystyce oraz członkiem komitetu organizacyjnego inicjatywy Turystyka2020.

Christian Baumgartner

Dr Christian Baumgartner studiował ekologię krajobrazu; od 2005 roku jest Sekretarzem Generalnym Naturefriends International –www.nf-int.org. W 1995 założył RESPECT – Instytut na rzecz Turystki i Rozwoju – www.respect.at. Pracuje także jako wykładowca na uniwersytetach w Krems (Austria), Szwajcarii i w Chinach. Christian Baumgartner specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwojem, wdrażaniem i monitoringiem zrównoważonej turystyki i rozwoju regionalnego; prowadził kilka projektów rozwojowych opartych na turystyce na terenach wiejskich i w górach Europy Zachodniej i Centralnej, a także w krajach Azji Południowo-Wschodniej oraz Centralnej.

SOPHIA

Silvia Francario

Pierwsze doświadczenia Sylwii Francario w realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej sięgają 14 lat wstecz, kiedy zaangażowała się projekt na terenie Kosowa. Od tamtego czasu specjalizuje się w projektowym podejściu do planowania działań, jako satysfakcjonującej i najprostszej metodzie realizacji złożonych inicjatyw, opartych na zaangażowaniu i poczuciu odpowiedzialności. Obecnie pracuje jako twórca i koordynator projektów w instytucjach badawczych i zajmujących się innowacyjnością.

Martina Migliazzi

Martina Migliazzi pracuje w branży turystycznej od 2002 roku, współpracując z regionalnym Parkiem Narodowym Aveto oraz działającym na jego obszarze stowarzyszeniem zrezszającym właścicieli obiektów noclegowych. Zawsze leżał jej na sercu rozwój potencjału turystycznego regionu, angażuje się więc – zawodowo i prywatnie – w działania zmierzające do powołania regionalnej organizacji turystycznej.

Uniwersytet w Bournemouth

Alessandro Inversini

Alessandro Inversini obronił doktorat w zakresie komunikacji społecznej na Uniwersytecie w Lugano w 2010 roku; obecnie jest wykładowcą marketingu i komunikacji medialnej na Uniwersytecie w Bournemouth. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół turystyki, marketingu i nowych mediów.

Carmen Martins

Carmen Martins uzyskała tytuł magistra promocji i marketingu na Uniwersytecie Fernando Pessoa w Portugalii w 2013 roku; obecnie jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Bournemouth i prowadzi badania w ramach projektu InRuTou. Jest członkiem Chartered Institute of Marketing (CIM), jej zainteresowania koncentrują się wokół turystyki i marketingu.

Stowarzyszenie SEED

Isabella Rega

Isabella Rega obroniła doktorat z zakresu komunikacji społecznej na Uniwersytecie w Lugano, na tej samej uczelni ukończyła też studia menedżerskie z zakresu komunikacji międzykulturowej. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia SEED, szwajcarskiej organizacji non-profit promującej wykorzystanie nowoczesnych technologii edukacyjnych w trzecim sektorze; jest również starszym wykładowcą edukacji i umiejętności cyfrowych na Uniwersytet w Bournemouth w Wielkiej Brytanii.

Ugo Grandolini

Ugo Grandolini ma wykształcenie mechaniczne i ponad 30 lat doświadczenia w analizie i rozwoju oprogramowania. Jest entuzjastą, wkłada serce i pasję we wszystkie swoje działania. Obecnie pracuje jak freelancer, pomagając przedsiębiorstwom we wdrażaniu systemów zarządzania oraz rozwijaniu stron internetowych i aplikacji mobilnych. Posiada uprawnienia na pilotowanie hydroplanu, założył więc firmę zajmująca się projektowaniem oprogramowania do symulacji lotów, która zyskała klientów na całym świecie.

EURAC

Lena-Marie Lun

Lena-Marie Lun jest pracownikiem naukowym w Instytucie Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Miejscem Akademii Europejskiej w Bolzano (EURAC) we Włoszech. Studiowała geografię i zrównoważone zarządzanie zasobami, a następnie zaczęła specjalizować się w zagadnieniach związanych ze zrównoważonym rozwojem. W EURAC zajmuje się badaniami nad zrównoważonym rozwojem obszarów górskich, od Alp po Karpaty, w szczególności w obszarze turystyki, lokalnych produktów i zmian klimatu.

UNEP Wiedeń

Harald Egerer

Harald Egerer kieruje Biurem UNEP w Wiedniu i jest sekretarzem wykonawczym Ramowej konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. Pracuje w UNEP od 1996 roku, specjalizując się w zagadnieniach związanych z ponadregionalną współpracą w obszarze ochrony przyrody w południowo-wschodniej Europie.Wspiera siedem krajów karpackich we wdrażaniu postanowień konwencji karpackiej w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów górskich, budowania partnerstw i wymiany dobrych praktyk, także w oparciu o doświadczenie innych obszarów górskich świata.

Tamara Mitrofanenko

Tamara Mitrofanenko pracuje w biurze UNEP w Wiedniu od 2007 roku, zajmując się projektami dotyczącymi edukacji dla zrównoważonego rozwoju, rozwoju zrównoważonej turystyki, dziedzictwa kulturowego oraz współpracą z górskimi obszarami Kaukazu. Interesuje się mechanizmami angażowania społeczności lokalnych, wspieraniem udziału publicznego i poczucia odpowiedzialności za rozwój zrównoważonych przedsięwzięć, a także łączeniem badań naukowych z ich praktycznym zastosowaniem dla zrównoważonego rozwoju regionów. Łączy pracę ze studiami doktoranckimi nt. integracji międzypokoleniowej, postrzeganej jako narzędzie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju wiejskich obszarów górskich.

ROMONTANA

Dănuţ Ungureanu

Dănuţ Ungureanu jest doradcą Ministra Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Rumunii, pracuje w Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Terenów Wiejskich. Jest również adiunktem na Akademii Rumuńskiej, w Narodowym Instytucie Badań Ekonomicznych im. Costina C. Kiritescu i Centrum Ekonomiki Obszarów Górskich. Jest wiceprezydentem Krajowego Stowarzyszenia Rozwoju Górskich Obszarów Wiejskich ROMONTANA i sekretarzem generalnym Rumuńskiego Forum Górskigo. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami i szkolnictwie zawodowym – jest trenerem, ma duże doświadczenie w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych, w tym projektów transgranicznych z Ukrainą, Mołdawią, oraz projektów finansowanych z unijnego programu Leonardo DaVinci, realizowanych z partnerami z Francji, Portugalii, Austrii i Hiszpanii. Posiada doktorat z zakresu turystyki górskiej na terenach wiejskich, jest doradcą-ekspertem w zakresie agroturystyki i ekoturystyki, uzyskał habilitację z bioróżnorodności i biotechnologii żywności. Współorganizator corocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych “Turystyka wiejska w kontekście zrównoważonego rozwoju – dziś i jutro” (edycje I–XV). Współautor 12 publikacji nt. turystyki wiejskiej i autor ponad 90 artykułów naukowych nt. turystyki wiejskiej na terenach górskich, agroturystyki, ekoturystyki, rozwoju wiejskich obszarów górskich.

Andrei Coca

Andrei Coca jest magistrem europeistyki ma Uniwersytecie Alexandru Ioan Cuza w Jassach w Rumunii (2009), obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat planowania turystyki w Górach Kelimeńskich. Odpowiada za zarządzanie i obsługę administracyjną większości projektów realizowanych obecnie przez stowarzyszenie ROMONTANA.

Adrian Radu Rey

Adrian Radu Rey jest certyfikowanym trenerem i ekspertem z zakresu zarządzania projektami z bogatym doświadczeniem w pracy w trzecim sektorze. Od 2006 roku jest dyrektorem stowarzyszenia ROMONTANA, gdzie nadzoruje projekty, wydarzenia, wymianę doświadczeń, szkolenia i inne działania dotyczące zrównoważonego rozwoju wiejskich obszarów górskich.

EKOPSYCHOLOGIA

Małgorzata Fedas

Małgorzata Fedas od 2009 roku pracuje w Stowarzyszeniu Ekopsychologia angażując się w działania związane ze zrównoważonym rozwojem Karpat.Studiowała ekonomię, ma doświadczenie w pracy zarówno dla sektora publicznego, prywatnego, jak i organizacji pozarządowych, specjalizuje się w zarządzaniu projektami i ich promocji oraz w zagadnieniach związanych ze zrównoważoną turystyką i rozwojem społeczności lokalnych.

Monika Ochwat-Marcinkiewicz

Monika Ochwat-Marcinkiewicz jest trenerem, specjalista ds. konwencji karpackiej i koordynatorem projektów.Studiowała psychologię; w 2003 roku, z grupa przyjaciół, założyła Stowarzyszenie Ekopsychologia, aby na poziomie lokalnym budować społeczną odpowiedzialność za dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.

Green Dossier

Tamara Malkova

Tamara Malkova, prezes stowarzyszenia Green Dossier, jest ekspertem z zakresu komunikacji, mediów i edukacji; ma wykształcenie dziennikarskie. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami międzynarodowymi, tworzeniu sieci i kampanii tematycznych. Włącza się w prowadzone na krajowym i międzynarodowym poziomie działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji, demokracji środowiskowej, zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i zachowania dziedzictwa kulturowego obszarów górskich.

Nadia Shevchenko

Nadia Shevchenko jest ekspertem ds. zarządzania środowiskowego i certyfikacji ekologicznej, współtworzyła system certyfikacji dla małych i średniej wielkości hoteli na Ukrainie, a następnie koordynowała jego wdrożenie. Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w realizacji kampanii społecznych, organizacji i prowadzenia wykładów i szkoleń. Współautor publikacji na tematy turystyczne, materiałów szkoleniowych nt. zarządzania środowiskowego dla biznesów turystycznych.

Olga Ignatenko

Dr Olga Ignatenko jest ekspertem z zakresu zarządzania środowiskowego oraz zrównoważonej konsumpcji i produkcji, interesuje się szczególnie wdrażaniem zarządzania środowiskowego i rozwojem przyjaznych środowisku technik gospodarowania odpadami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Współautor i realizator projektów certyfikacji środowiskowej dla małych i średniej wielkości biznesów turystycznych na Ukrainie; wykładowca z zakresu przetwarzania odpadów, zagadnień związanych ze zrównoważoną konsumpcją i produkcją; współautor publikacji nt. turystyki, zrównoważonej konsumpcji i produkcji.