Partnerzy projektu

Uniwersytet Nauk Stosowanych IMC w Krems

IMC Krems jest wysoko cenioną szkołą wyższą w Austrii, założoną w 1994 roku i specjalizują się w zarządzaniu i turystyce. Na przestrzeni ostatnich kilku lat uczelnia zyskała międzynarodową reputację i studiuje w niej obecnie ok. 2 tys. studentów, w tym wielu zagranicznych, a kadra składa się ze 150 pracowników i etatowych wykładowców. Oferuje licencjackie i magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach: przedsiębiorczość, nauki przyrodnicze i nauki o zdrowiu.
Międzynarodowe podejście i wysoki wskaźnik zatrudnienia absolwentów to priorytety uniwersytetu, znajduje ono swoje odzwierciedlenie także w programach międzynarodowych realizowanych z Azerbejdżanem, Chinami, Ukrainą i Wietnamem. Podstawowe moduły programu studiów licencjackich z zakresu turystyki i rekreacji obejmują zarządzanie przedsiębiorstwem, co daje absolwentom solidną podstawę do późniejszego prowadzenia własnego biznesu, języki, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, jak również przedmioty specjalistyczne takie jak turystyka kulturowa, czy rozwój turystyki zrównoważonej.

SOPHIA Badania i Rozwój

SOPHIA Badania i Rozwój to powstałe w 2009 roku w Rzymie stowarzyszenie działające na rzecz zwiększenia udziału włoskich organizacji z sektora publicznego i prywatnego w projektach z dziedziny badań i rozwoju oraz innowacji, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
W tym obszarze SOPHIA świadczy usługi doradcze i zarządcze oraz bierze udział w projektach, aby dotrzymać kroku zmianom technologicznym i metodologicznym, szczególnie w zakresie edukacji mi szkoleń.
Założyciele stowarzyszenia są doświadczonymi ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w takich obszarach, jak programy europejskie, aplikacji informatyczne, edukacja i szkolenia czy innowacje. SOPHIA jest zaangażowana w realizację wielu projektów, odpowiadając w nich za działania związane z badaniami, rozwojem innowacyjnych platform e-learningowych, opracowywaniem metodologii oraz programów szkoleniowych, jak również dotyczące jakości i ewaluacji działań projektowych.

BOURNEMOUTH

Uniwersytet w Bournemouth jest nowoczesną i innowacyjną instytucją naukową działająca w Wielkiej Brytanii. Każdy z sześciu wydziałów uczelni prowadzi studentów wyraźną ścieżką do osiągnięcia sukcesu zawodowego. W ramach Międzynarodowego Centrum Badań nad Turystyką i Hotelarstwem, działa Laboratorium e-Turystyki, które zajmuje się najnowocześniejszymi technologiami teleinformatycznymi, na równi z opartym na internecie zarządzaniem strategicznym i marketingiem dla branży turystycznej i hotelarskiej. Szkoła ma długą tradycję prowadzenia badań w zakresie technologii i systemów informatycznych, co potwierdza utworzenie specjalistycznej jednostki, jaką jest Laboratorium.

Associazione seed

Seed jest przedsiębiorstwem typu non-profit, mającym swoja siedzibę w Szwajcarii, specjalizującym się w edukacji, technologiach i rozwoju międzynarodowym. Zaangażowane jest w realizację projektów rozwojowych i społecznych na poziomie lokalnym i międzynarodowym oraz oferuje swoje usługi organizacjom pozarządowym.
Zyski ze swojej działalności przekazuje na rozwój kapitału społecznego w krajach rozwijających się, w szczególności na projekty związane z rozwojem technologii komunikacyjnych i edukacji.

EURAC

Akademia Europejska w Bolzano (The European Academy of Bozen/Bolzano – EURAC) położona jest w samym sercu Dolomitów. Powstała w 1992 roku jako niezależne centrum badawcze i skupia naukowców z całej Europy, pracujących wspólnie nad szerokim wachlarzem projektów z różnych dziedzin.
Badania prowadzone przez Instytut Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Lokalizacją, czyli jednostkę EURAC zaangażowaną w projekt InRuTou, koncentrują się wokół zrównoważonego rozwoju obszarów górskich. Instytut jest częścią międzynarodowej sieci skupiającej administrację rządową, instytucje publiczne i instytuty badawcze.
Badania naukowe dotyczące zarządzania lokalizacjami zajmują się gospodarczymi, politycznymi i przestrzennymi podstawami zapewnienia ich długoterminowej konkurencyjności. W praktyce badacze skupiają się na turystyce, kulturze i ich powiązaniach z gospodarką, a także zintegrowanym rozwoju lokalnym i rozwoju miast.

UNEP WIEDEŃ

Tymczasowy Sekretariat Konwencji Karpackiej w Wiedniu (UNEP Vienna Interim Secretariat of the Carpathian Convention – ISCC) jest placówką Biura Regionalnego UNEP na Europę, specjalizującą się w zagadnieniach związanych z konwencją karpacką, ekosystemami górskimi oraz we wdrażaniu programu środowiskowego w Europie Południowo-Wschodniej. UNEP Wiedeń prowadzi Tymczasowy Sekretariat Ramowej konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. Jako Referencyjny Ośrodek Informacji o Środowisku dla Partnerstwa Górskiego, promuje współpracę i wymianę doświadczeń nt. badań, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju pomiędzy obszarami górskimi.

ROMONTANA

Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Górskich Obszarów Wiejskich powstało w 2000 roku jako organizacja pozarządowa w celu wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Rumunii. Szczegółowymi celami organizacji są wspieranie zrównoważonego rozwoju turystyki, szkolenia i edukacja, zintegrowany rozwój społeczności wiejskich, promocja wysokiej jakości produktów i usług z terenów górskich, ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego gór, ułatwianie wymiany informacji pomiędzy społecznościami mieszkającymi w górach oraz budowania partnerstwa publiczno-prywatnego, polityki górskie.

EKOPSYCHOLOGIA

Stowarzyszenie Ekopsychologia powstało w 2003 roku, aby inicjować, realizować i promować działania na rzecz ochrony środowiska oraz budowania społecznej odpowiedzialności za dziedzictwo naturalne ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw aktywności i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Stowarzyszenie wspiera udział publiczny we wdrażaniu konwencji karpackiej w Polsce, w szczególności w zakresie zrównoważonego rozwoju, turystyki, dziedzictwa kulturowego, rolnictwa i edukacji; bierze udział w pracach grup roboczych i spotkaniach konwencji, reprezentując interesy lokalnych społeczności.

GREEN DOSSIER

Misja Międzynarodowej Organizacji Charytatywnej “Centrum Informacyjne Gren Dossier” z siedzibą na Ukrainie jest angażowanie jak największej ilości osób w rozwiązywanie problemów środowiskowych i zrównoważony rozwój oraz wzmacnianie udziału publicznego w podejmowaniu związanych z nimi decyzji.
Organizacja wspiera budowanie zrównoważonych społeczności przez dostarczanie informacji o środowisku i społeczeństwie, co pomaga w poprawie warunków życia i pracy ludzi i daje im szansę na odegranie kluczowej roli w kształtowaniu ich przyszłości. Green Dossier pomaga odtwarzać kulturę, tradycje i rzemiosło, pobudzając lokalną przedsiębiorczość do działania w sposób przyjazny środowisku, co pomaga zachować zasoby niezbędne do dalszego rozwoju.
W ciągu 18 lat swojego istnienia Green Dossier zrealizowało 18 projektów, w tym ponad 20 na terenie Karpat.